Nahoru

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníku s jejich výslovným a dobrovolným souhlasem v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, kterým jsou stanovena práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, jejich uchování a evidenci.

Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. pracuje s osobními údaji zákazníků za účelem zařazení do své databáze a jiných reklamních a marketingových účelů, zejména tedy  se pak jedná o nabídku služeb, zasílání obchodních sdělení  elektronickou cestou v souladu se zák.č. 480/2000Sb.

Zpracování osobních údajů

Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. za účelem výše uvedeným zpracovává zejména tyto osobní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, bydliště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kontaktní adresu, číslo pasu, datum jeho platnosti, kód vydávající země, pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění víz či poskytovateli služeb, bankovní spojení, číslo kreditní karty…

Poskytnutí osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobrovolný. Tento souhlas uděluje nejdéle na dobu 5ti let od skončení zájezdu či poskytnutí jednotlivé služby nebo do doby jeho písemného odvolání. Udělený souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Osobní údaje zákazníka nesmí Weco-Travel (CZ) s.r.o. zpracovávat, pokud by s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas. Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli písemnou formou odvolat.

Pokud zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle ust. § 1767 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, potvrzuje uzavřením smlouvy, že je oprávněn poskytnout osobní údaje těchto třetích osob včetně jejich souhlasu se zpracováním, zpřístupněním a ev. předáváním jejich osobních údajů za účelem a v rozsahu uvedeném v tomto prohlášení.

Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem plnění ze smlouvy o zájezdu a dále za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Weco-Travel (CZ) s.r.o. k obchodním účelům a akviziční činnosti. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů pro účely zde uvedené je neuzavření smlouvy. Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám.

Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Weco-Travel (CZ) s.r.o. a dále osobám, které jsou oprávněny služby Weco-Travel (CZ) s.r.o. nabízet a smluvním partnerům Weco-Travel (CZ) s.r.o., kteří se podílejí na poskytování a zajištění služeb (např. dopravci, apod.). Poskytnuté osobní údaje v rozsahu a k účelu výše uvedeném budou ze strany Weco-Travel (CZ) s.r.o. zpracovávány automatizovaně i manuálně, v elektronické i v tištěné podobě.

Při zpracování osobních údajů zákazníka je Weco-Travel (CZ) s.r.o. povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména pak právu na ochranu lidské důstojnosti a je též povinen dbát na ochranu před neoprávněným zásahem do jeho soukromého a osobního života.

Pokud zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s ust. §12 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je Weco-Travel (CZ), s.r.o. povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník má ve smyslu ust. § 21 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů právo na opravu osobních údajů, jejich doplnění či likvidaci.

Zpracování dalších údajů

Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jsou navštíveny, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávanou na webové stránce.

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný společností Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. a/nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce Cestovní kanceláře Weco-Travel (CZ) s.r.o., dává tato osoba Cestovní kanceláři Weco-Travel (CZ) s.r.o. souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje Cestovní kancelář Weco-Travel (CZ) s.r.o. zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. Vám pomůžou soubory přizpůsobit nabídku Vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. dbá na dodržování zákona o ochraně soukromí a osobních údajů spotřebitele. Zaměstnanci Weco-Travel (CZ) s.r.o. jsou povinni považovat veškeré údaje, které získají během výkonu svého zaměstnání, za striktně důvěrné.

Návštěvníci našich webových stránek zůstávají během celé své návštěvy v anonymitě. Jejich přihlašovací údaje jsou využity pouze pro technické účely spojené s administrací webu. Dále si vyhrazujeme právo využít takové informace pro statistické účely.

Prostředky sloužící k optimalizaci služeb

Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o. poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejím potřebám a jejich efektivní administraci.

Tyto cookies shromažďují informace o zvyklostech při vyhledávání, pomáhají Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o., a.s. vytvořit profil klienta/návštěvníka webové stránky, a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům a osobě zákazníka. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač, tablet či chytrý telefon z webové sítě zákazníka či uživatele. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookies může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných Cestovní kanceláří Weco-Travel (CZ) s.r.o.

Při práci s cookies využíváme tyto druhy cookies:

• Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu
• Cookies s preferencí uživatelských údajů - zde jsou pamatovány dříve zadané údaje např. o rezervaci zájezdu a údajích objednavatele
• Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics)
• Cookies určené k personalizaci reklamy
• Používáme cookies třetích stran jako jsou např. Facebook, Google. Více informací o těchto cookies, lze nalézt na internetových stránkách třetích stran.

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači. Upozorňujeme však, že po deaktivaci nemusí být některé služby nebo funkce k dispozici nebo se nemusí spustit správně.

Kromě trvalé deaktivace ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.

Změny

Weco Travel si vyhrazuje právo na změny v tomto prohlášení. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste pravidelně kontrolovali obsah prohlášení a seznámili se s případnými změnami.

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované tzv. cookies, nás neváhejte kontaktovat na naší adrese info@wecotravel.cz